Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:6

New American Standard Bible
Luke 16:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And he said, 'A hundred jugs of oil.' And he said to him, 'Take your bill, and sit down quickly and write fifty.'
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. δὲ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας (5660) ταχέως γράψον πεντήκοντα.
WH – ο δε ειπεν (5627) εκατον βατους ελαιου ο δε ειπεν (5627) αυτω δεξαι (5663) σου τα γραμματα και καθισας (5660) ταχεως γραψον (5657) πεντηκοντα
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܡܰܬ݂ܪܝܳܢ ܡܶܫܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܣܰܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬ݂ܪܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile