Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:34-36

New American Standard Bible
Luke 17:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I tell you, on that night there will be two in one bed; one will be taken and the other will be left.
NA26 – λέγω (5719) ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται (5704) δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραλημφθήσεται καὶ ἕτερος ἀφεθήσεται· (5701)
WH – λεγω (5719) υμιν ταυτη τη νυκτι εσονται (5695) δυο επι κλινης [ [μιας] | μιας ] ο εις παραλημφθησεται (5701) και ο ετερος αφεθησεται (5701)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܀
Lexical Parser:  
Luke 17:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""There will be two women grinding at the same place; one will be taken and the other will be left.
NA26 – ἔσονται (5704) δύο ἀλήθουσαι (5723) ἐπὶ τὸ αὐτό, μία παραλημφθήσεται δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. (5701)
WH – εσονται (5695) δυο αληθουσαι (5723) επι το αυτο η μια παραλημφθησεται (5701) η δε ετερα αφεθησεται (5701)
PES – ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܛܳܚܢܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܀
Lexical Parser:  
Luke 17:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – [""Two men will be in the field; one will be taken and the other will be left."]
NA26 – ()
PES – ܬ݁ܪܶܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܚܰܩܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile