Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:25

New American Standard Bible
Luke 18:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich person to enter the kingdom of God!"
NA26 – εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν (5748) κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν (5629) πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. (5629)
WH – ευκοπωτερον γαρ εστιν (5719) καμηλον δια τρηματος βελονης εισελθειν (5629) η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν (5629)
PES – ܕ݁ܠܺܝܠܳܐ ܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܡܠܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܚܪܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܛܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܐܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile