Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:25

New American Standard Bible
Luke 18:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich person to enter the kingdom of God!"
NA26 – εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν (5748) κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν (5629) πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. (5629)
WH – ευκοπωτερον γαρ εστιν (5719) καμηλον δια τρηματος βελονης εισελθειν (5629) η πλουσιον εις την βασιλειαν του θεου εισελθειν (5629)
PES – ܕ݁ܠܺܝܠܳܐ ܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܡܠܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܚܪܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܛܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܐܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile