Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:3

New American Standard Bible
Luke 18:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now there was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, 'Give me justice against my opponent.'
NA26 – χήρα δὲ ἦν (5713) ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο (5711) πρὸς αὐτὸν λέγουσα, (5723) Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.
WH – χηρα δε ην (5707) εν τη πολει εκεινη και ηρχετο (5711) προς αυτον λεγουσα (5723) εκδικησον (5657) με απο του αντιδικου μου
PES – ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܒ݂ܰܥܰܝܢܝ ܡܶܢ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile