Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:5

New American Standard Bible
Luke 18:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – yet because this widow is bothering me, I will give her justice; otherwise by continually coming she will wear me out.'"
NA26 – διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη (5740) ὑπωπιάζῃ με.
WH – δια γε το παρεχειν (5721) μοι κοπον την χηραν ταυτην εκδικησω (5692) αυτην ινα μη εις τελος ερχομενη (5740) υπωπιαζη (5725) με
PES – ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܠܶܐܝܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܥܺܝܗ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ݁ܳܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܡܰܗܪܳܐ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile