Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:11

New American Standard Bible
Luke 19:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now while they were listening to these things, {Jesus} went on to tell a parable, because He was near Jerusalem and they thought that the kingdom of God was going to appear immediately.
NA26 – Ἀκουόντων (5723) δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς (5631) εἶπεν (5627) παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι (5750) Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν (5721) αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει (5719) βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. (5745)
WH – ακουοντων (5723) δε αυτων ταυτα προσθεις (5631) ειπεν (5627) παραβολην δια το εγγυς ειναι (5721) ιερουσαλημ αυτον και δοκειν (5721) αυτους οτι παραχρημα μελλει (5719) η βασιλεια του θεου αναφαινεσθαι (5745)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘܣܶܦ݂ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile