Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:21,22

New American Standard Bible
Luke 19:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I was afraid of you, because you are an exacting man; you take up what you did not lay down and reap what you did not sow.'
NA26 – ἐφοβούμην (5711) γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, (5748) αἴρεις (5719) οὐκ ἔθηκας (5656) καὶ θερίζεις (5719) οὐκ ἔσπειρας. (5656)
WH – εφοβουμην (5711) γαρ σε οτι ανθρωπος αυστηρος ει (5719) αιρεις (5719) ο ουκ εθηκας (5656) και θεριζεις (5719) ο ουκ εσπειρας (5656)
PES – ܕ݁ܶܚܠܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܫܝܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܙܪܰܥܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He *said to him, 'By your own words I will judge you, you worthless slave. Did you know that I am an exacting man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow?
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω (5692) σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις (5715) ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, (5748) αἴρων (5723) οὐκ ἔθηκα (5656) καὶ θερίζων (5723) οὐκ ἔσπειρα; (5656)
WH – λεγει (5719) αυτω εκ του στοματος σου κρινω (5692) σε πονηρε δουλε ηδεις (5714) οτι εγω ανθρωπος αυστηρος ειμι (5719) αιρων (5723) ο ουκ εθηκα (5656) και θεριζων (5723) ο ουκ εσπειρα (5656)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܟ݂ ܐܶܕ݁ܽܘܢܳܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܡܶܬ݂ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܙܶܪܥܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile