Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:46

New American Standard Bible
Luke 19:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying to them, "It is written: 'AND MY HOUSE WILL BE A HOUSE OF PRAYER,' but you have made it a DEN OF ROBBERS."
NA26 – λέγων (5723) αὐτοῖς, Γέγραπται, (5769) Καὶ ἔσται (5704) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε (5656) σπήλαιον λῃστῶν.
WH – λεγων (5723) αυτοις γεγραπται (5769) και εσται (5695) ο οικος μου οικος προσευχης υμεις δε αυτον εποιησατε (5656) σπηλαιον ληστων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile