Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:13

New American Standard Bible
Luke 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the angel said to him, ""Do not be afraid, Zacharias, for your petition has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you will give him the name John.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, (5737) Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη (5681) δέησίς σου, καὶ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει (5692) υἱόν σοι, καὶ καλέσεις (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.
WH – ειπεν (5627) δε προς αυτον ο αγγελος μη φοβου (5737) ζαχαρια διοτι εισηκουσθη (5681) η δεησις σου και η γυνη σου ελισαβετ γεννησει (5692) υιον σοι και καλεσεις (5692) το ονομα αυτου ιωαννην
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܬ݁ܺܐܠܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܘܬ݂ܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile