Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:14,44

New American Standard Bible
Luke 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth.
NA26 – καὶ ἔσται (5704) χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται· (5690)
WH – και εσται (5695) χαρα σοι και αγαλλιασις και πολλοι επι τη γενεσει αυτου χαρησονται (5690)
PES – ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܘܳܙܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܶܚܕ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 1:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For behold, when the sound of your greeting reached my ears, the baby leaped in my womb for joy.
NA26 – ἰδοὺ (5628) γὰρ ὡς ἐγένετο (5633) φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν (5656) ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
WH – ιδου (5640) γαρ ως εγενετο (5633) η φωνη του ασπασμου σου εις τα ωτα μου εσκιρτησεν (5656) εν αγαλλιασει το βρεφος εν τη κοιλια μου
PES – ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile