Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:5

New American Standard Bible
Luke 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zacharias, of the division of Abijah; and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth.
NA26 – Ἐγένετο (5633) ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
WH – εγενετο (5633) εν ταις ημεραις ηρωδου βασιλεως της ιουδαιας ιερευς τις ονοματι ζαχαριας εξ εφημεριας αβια και γυνη αυτω εκ των θυγατερων ααρων και το ονομα αυτης ελισαβετ
PES – ܗܘܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܺܝܰܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ ܫܡܳܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile