Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:5

New American Standard Bible
Luke 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, of the division of Abijah; and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth.
NA26 – Ἐγένετο (5633) ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
WH – εγενετο (5633) εν ταις ημεραις ηρωδου βασιλεως της ιουδαιας ιερευς τις ονοματι ζαχαριας εξ εφημεριας αβια και γυνη αυτω εκ των θυγατερων ααρων και το ονομα αυτης ελισαβετ
PES – ܗܘܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܺܝܰܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ ܫܡܳܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile