Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:76

New American Standard Bible
Luke 1:76
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And you, child, will be called the prophet of the Most High; For you will go on Lord ;
NA26 – Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ, (5701) προπορεύσῃ (5695) γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι (5658) ὁδοὺς αὐτοῦ,
WH – και συ δε παιδιον προφητης υψιστου κληθηση (5701) προπορευση (5695) γαρ ενωπιον κυριου ετοιμασαι (5658) οδους αυτου
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܛܰܠܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܩܪܶܐ ܬ݁ܺܐܙܰܠ ܓ݁ܶܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܛܰܝܶܒ݂ ܐܽܘܪܚܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile