Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:79

New American Standard Bible
Luke 1:79
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – To shine on those who sit in darkness and the shadow of death, To guide our feet into the way of peace."
NA26 – ἐπιφᾶναι (5658) τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, (5740) τοῦ κατευθῦναι (5658) τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
WH – επιφαναι (5658) τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις (5740) του κατευθυναι (5658) τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης
PES – ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܶܠܳܠܶܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܽܘܨ ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile