Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:25

New American Standard Bible
Luke 22:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "The kings of the Gentiles domineer over them; and those who have authority over them are called 'Benefactors.'
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν (5719) αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. (5743)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν (5719) αυτων και οι εξουσιαζοντες (5723) αυτων ευεργεται καλουνται (5743)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܕ݂ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile