Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:59

New American Standard Bible
Luke 22:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After about an hour had passed, another man {began} to insist, saying, ""Certainly this man also was with Him, for he is a Galilean too."
NA26 – καὶ διαστάσης (5631) ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διϊσχυρίζετο (5711) λέγων, (5723) Ἐπ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ αὐτοῦ ἦν, (5713) καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν· (5748)
WH – και διαστασης (5631) ωσει ωρας μιας αλλος τις διισχυριζετο (5711) λεγων (5723) επ αληθειας και ουτος μετ αυτου ην (5707) και γαρ γαλιλαιος εστιν (5719)
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܫܳܥܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile