Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:11

New American Standard Bible
Luke 23:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Herod, together with his soldiers, treated Him with contempt and mocked Him, dressing Him in a brightly shining robe, and sent Him back to Pilate.
NA26 – ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν καὶ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν (5631) ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν (5656) αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.
WH – εξουθενησας (5660) δε αυτον [ | [και] ] ο ηρωδης συν τοις στρατευμασιν αυτου και εμπαιξας (5660) περιβαλων (5631) εσθητα λαμπραν ανεπεμψεν (5656) αυτον τω πιλατω
PES – ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܛܶܗ ܗܽܘ ܘܦ݂ܳܠܚܰܘܗ݈ܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܒ݂ܰܙܰܚ ܐܰܠܒ݁ܫܶܗ ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile