Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:53

New American Standard Bible
Luke 23:53
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he took it down and wrapped it in a linen cloth, and laid Him in a tomb cut into the rock, where no one had ever lain.
NA26 – καὶ καθελὼν (5631) ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν (5656) αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν (5713) οὐδεὶς οὔπω κείμενος. (5740)
WH – και καθελων (5631) ενετυλιξεν (5656) αυτο σινδονι και εθηκεν (5656) αυτον εν μνηματι λαξευτω ου ουκ ην (5707) ουδεις ουπω κειμενος (5740)
PES – ܘܰܐܚܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܒ݁ܰܚܝܳܨܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܘܣܳܡܶܗ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܢܩܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile