Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:4

New American Standard Bible
Luke 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth, to Judea, to the city of David which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David,
NA26 – Ἀνέβη (5627) δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται (5743) Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι (5750) αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,
WH – ανεβη (5627) δε και ιωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως [ ναζαρετ | ναζαρεθ ] εις την ιουδαιαν εις πολιν δαυιδ ητις καλειται (5743) βηθλεεμ δια το ειναι (5721) αυτον εξ οικου και πατριας δαυιδ
PES – ܣܠܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܘܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile