Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:7,12

New American Standard Bible
Luke 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And she gave birth to her firstborn son; and she wrapped Him in cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.
NA26 – καὶ ἔτεκεν (5627) τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν (5656) αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν (5656) αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν (5713) αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
WH – και ετεκεν (5627) τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν (5656) αυτον και ανεκλινεν (5656) αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην (5707) αυτοις τοπος εν τω καταλυματι
PES – ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܘܰܟ݂ܪܰܟ݂ܬ݁ܶܗ ܒ݁ܥܰܙܪܽܘܪܶܐ ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And this {will be} a sign for you: you will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger."
NA26 – καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε (5692) βρέφος ἐσπαργανωμένον (5772) καὶ κείμενον (5740) ἐν φάτνῃ.
WH – και τουτο υμιν [ | το ] σημειον ευρησετε (5692) βρεφος εσπαργανωμενον (5772) και κειμενον (5740) εν φατνη
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܽܘܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ ܒ݁ܥܰܙܪܽܘܪܶܐ ܘܣܺܝܡ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile