Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:7,12

New American Standard Bible
Luke 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And she gave birth to her firstborn son; and she wrapped Him in cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.
NA26 – καὶ ἔτεκεν (5627) τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν (5656) αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν (5656) αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν (5713) αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
WH – και ετεκεν (5627) τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν (5656) αυτον και ανεκλινεν (5656) αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην (5707) αυτοις τοπος εν τω καταλυματι
PES – ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܘܰܟ݂ܪܰܟ݂ܬ݁ܶܗ ܒ݁ܥܰܙܪܽܘܪܶܐ ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And this {will be} a sign for you: you will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger."
NA26 – καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε (5692) βρέφος ἐσπαργανωμένον (5772) καὶ κείμενον (5740) ἐν φάτνῃ.
WH – και τουτο υμιν [ | το ] σημειον ευρησετε (5692) βρεφος εσπαργανωμενον (5772) και κειμενον (5740) εν φατνη
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܽܘܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ ܒ݁ܥܰܙܪܽܘܪܶܐ ܘܣܺܝܡ ܒ݁ܽܐܘܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile