Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:2

New American Standard Bible
Luke 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness.
NA26 – ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο (5633) ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
WH – επι αρχιερεως αννα και καιαφα εγενετο (5633) ρημα θεου επι ιωαννην τον ζαχαριου υιον εν τη ερημω
PES – ܒ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ ܟ݁ܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܢܳܢ ܘܰܕ݂ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܰܪ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile