Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:16

New American Standard Bible
Luke 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He came to Nazareth, where He had been brought up; and as was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.
NA26 – Καὶ ἦλθεν (5627) εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν (5713) τεθραμμένος, (5772) καὶ εἰσῆλθεν (5627) κατὰ τὸ εἰωθὸς (5756) αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη (5627) ἀναγνῶναι. (5629)
WH – και ηλθεν (5627) εις ναζαρα ου ην (5707) τεθραμμενος (5772) και εισηλθεν (5627) κατα το ειωθος (5756) αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη (5627) αναγνωναι (5629)
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝ ܘܥܰܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܠܡܶܩܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile