Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:36

New American Standard Bible
Luke 4:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And amazement came upon them all, and they {began} talking with one another, saying, "What is this message? For with authority and power He commands the unclean spirits, and they come out!"
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν (5707) πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, (5723) Τίς λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει (5719) τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;
WH – και εγενετο (5633) θαμβος επι παντας και συνελαλουν (5707) προς αλληλους λεγοντες (5723) τις ο λογος ουτος οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει (5719) τοις ακαθαρτοις πνευμασιν και εξερχονται (5736)
PES – ܘܬ݂ܶܡܗܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܟ݁ܰܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܦ݁ܳܩܕ݁ܳܐ ܠܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܢܳܦ݂ܩܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile