Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:21

New American Standard Bible
Luke 5:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The scribes and the Pharisees began thinking of the implications, saying, "Who is this {man} who speaks blasphemies? Who can forgive sins, except God alone?"
NA26 – καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι (5738) οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, (5723) Τίς ἐστιν (5748) οὗτος ὃς λαλεῖ (5719) βλασφημίας; τίς δύναται (5736) ἁμαρτίας ἀφεῖναι (5683) εἰ μὴ μόνος θεός;
WH – και ηρξαντο (5668) διαλογιζεσθαι (5738) οι γραμματεις και οι φαρισαιοι λεγοντες (5723) τις εστιν (5719) ουτος ος λαλει (5719) βλασφημιας τις δυναται (5736) αμαρτιας αφειναι (5658) ει μη μονος ο θεος
PES – ܘܫܰܪܺܝܘ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܫܒ݁ܰܩ ܚܛܳܗܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile