Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:33

New American Standard Bible
Luke 5:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they said to Him, "The disciples of John often fast and offer prayers, the {disciples} of the Pharisees also do the same, but Yours eat and drink."
NA26 – Οἱ δὲ εἶπαν (5627) πρὸς αὐτόν, Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν (5719) πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, (5731) ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν (5719) καὶ πίνουσιν. (5719)
WH – οι δε ειπαν (5627) προς αυτον οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν (5719) πυκνα και δεησεις ποιουνται (5731) ομοιως και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν (5719) και πινουσιν (5719)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile