Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:33

New American Standard Bible
Luke 5:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they said to Him, "The disciples of John often fast and offer prayers, the {disciples} of the Pharisees also do the same, but Yours eat and drink."
NA26 – Οἱ δὲ εἶπαν class="show tvm">(5627) πρὸς αὐτόν, Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν class="show tvm">(5719) πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, class="show tvm">(5731) ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν class="show tvm">(5719) καὶ πίνουσιν. class="show tvm">(5719)
WH – οι δε ειπαν class="show tvm">(5627) προς αυτον οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν class="show tvm">(5719) πυκνα και δεησεις ποιουνται class="show tvm">(5731) ομοιως και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν class="show tvm">(5719) και πινουσιν class="show tvm">(5719)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile