Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:37

New American Standard Bible
Luke 5:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And no one puts new wine into old wineskins; otherwise the new wine will burst the skins and it will be spilled out, and the skins will be ruined.
NA26 – καὶ οὐδεὶς βάλλει (5719) οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήξει οἶνος νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται (5701) καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· (5698)
WH – και ουδεις βαλλει (5719) οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε [ μηγε | μη γε ] ρηξει (5692) ο οινος ο νεος τους ασκους και αυτος εκχυθησεται (5701) και οι ασκοι απολουνται (5698)
PES – ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ ܒ݁ܠܳܝܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܒ݂ܰܙܰܥ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܠܙܶܩܶܐ ܘܗܽܘ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܘܙܶܩܶܐ ܐܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile