Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:9

New American Standard Bible
Luke 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For amazement had seized him and all his companions because of the catch of fish which they had taken;
NA26 – θάμβος γὰρ περιέσχεν (5627) αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον, (5627)
WH – θαμβος γαρ περιεσχεν (5627) αυτον και παντας τους συν αυτω επι τη αγρα των ιχθυων ων συνελαβον (5627)
PES – ܬ݁ܶܡܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܕ݁ܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܨܰܝܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܢܽܘܢܶܐ ܕ݁ܨܳܕ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile