Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:30

New American Standard Bible
Luke 6:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand {it} back.
NA26 – παντὶ αἰτοῦντί (5723) σε δίδου, (5720) καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος (5723) τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. (5720)
WH – παντι αιτουντι (5723) σε διδου (5720) και απο του αιροντος (5723) τα σα μη απαιτει (5720)
PES – ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܠܳܟ݂ ܗܰܒ݂ ܠܶܗ ܘܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܒ݁ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile