Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:30

New American Standard Bible
Luke 6:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back.
NA26 – παντὶ αἰτοῦντί (5723) σε δίδου, (5720) καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος (5723) τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. (5720)
WH – παντι αιτουντι (5723) σε διδου (5720) και απο του αιροντος (5723) τα σα μη απαιτει (5720)
PES – ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܠܳܟ݂ ܗܰܒ݂ ܠܶܗ ܘܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܒ݁ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile