Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:45

New American Standard Bible
Luke 6:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The good person out of the good treasure of his heart brings forth what is good; and the evil {person} out of the evil {treasure} brings forth what is evil; for his mouth speaks from that which fills {his} heart.
NA26 – ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας προφέρει (5719) τὸ ἀγαθόν, καὶ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει (5719) τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ (5719) τὸ στόμα αὐτοῦ.
WH – ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας προφερει (5719) το αγαθον και ο πονηρος εκ του πονηρου προφερει (5719) το πονηρον εκ γαρ περισσευματος καρδιας λαλει (5719) το στομα αυτου
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܶܗ ܡܰܦ݁ܶܩ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܶܗ ܡܰܦ݁ܶܩ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܰܝ ܠܶܒ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܡܰܠܠܳܢ ܣܶܦ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile