Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:8

New American Standard Bible
Luke 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He knew what they were thinking, and He said to the man with the withered hand, "Get up and come forward!" And he got up and came forward.
NA26 – αὐτὸς δὲ ᾔδει (5715) τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν (5627) δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι (5723) τὴν χεῖρα, Ἔγειρε (5720) καὶ στῆθι (5628) εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς (5631) ἔστη. (5627)
WH – αυτος δε ηδει (5714) τους διαλογισμους αυτων ειπεν (5627) δε τω ανδρι τω ξηραν εχοντι (5723) την χειρα εγειρε (5720) και στηθι (5628) εις το μεσον και αναστας (5631) εστη (5627)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܩܽܘܡ ܬ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile