Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:22

New American Standard Bible
Luke 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He answered and said to them, "Go and report to John what you have seen and heard: people who were blind receive sight, people who limped walk, people with leprosy are cleansed and people who were deaf hear, dead people are raised up, {and} people who are poor have the gospel preached to them.
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πορευθέντες (5679) ἀπαγγείλατε (5657) Ἰωάννῃ εἴδετε (5627) καὶ ἠκούσατε· (5656) τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, (5719) χωλοὶ περιπατοῦσιν, (5719) λεπροὶ καθαρίζονται (5743) καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, (5719) νεκροὶ ἐγείρονται, (5743) πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· (5743)
WH – και αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) αυτοις πορευθεντες (5679) απαγγειλατε (5657) ιωαννη α ειδετε (5627) και ηκουσατε (5656) τυφλοι αναβλεπουσιν (5719) χωλοι περιπατουσιν (5719) λεπροι καθαριζονται (5743) και κωφοι ακουουσιν (5719) νεκροι εγειρονται (5743) πτωχοι ευαγγελιζονται (5743)
PES – ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܣܡܰܝܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܰܚܓ݂ܺܝܪܶܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܝܢ ܘܚܰܪܫܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile