Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:7

New American Standard Bible
Luke 7:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for that reason I did not even consider myself worthy to come to You; but {just} say the word, and my servant shall be healed.
NA26 – διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· (5629) ἀλλὰ εἰπὲ (5628) λόγῳ, καὶ ἰαθήτω (5682) παῖς μου.
WH – διο ουδε εμαυτον ηξιωσα (5656) προς σε ελθειν (5629) αλλα ειπε (5628) λογω και ιαθητω (5682) ο παις μου
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܫܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܢܶܬ݂ܰܐܣܶܐ ܛܰܠܺܝܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile