Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:17

New American Standard Bible
Luke 8:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For nothing is concealed that will not become evident, nor {anything} hidden that will not be known and come to light.
NA26 – οὐ γάρ ἐστιν (5748) κρυπτὸν οὐ φανερὸν γενήσεται, (5695) οὐδὲ ἀπόκρυφον οὐ μὴ γνωσθῇ (5686) καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. (5632)
WH – ου γαρ εστιν (5719) κρυπτον ο ου φανερον γενησεται (5695) ουδε αποκρυφον ο ου μη γνωσθη (5686) και εις φανερον ελθη (5632)
PES – ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܫܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile