Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:35

New American Standard Bible
Luke 8:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {the people} came out to see what had happened; and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone out, sitting down at the feet of Jesus, clothed and in his right mind; and they became frightened.
NA26 – ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν class="show tvm">(5629) τὸ γεγονὸς class="show tvm">(5756) καὶ ἦλθον class="show tvm">(5627) πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον class="show tvm">(5627) καθήμενον class="show tvm">(5740) τὸν ἄνθρωπον ἀφ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον class="show tvm">(5772) καὶ σωφρονοῦντα class="show tvm">(5723) παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. class="show tvm">(5675)
WH – εξηλθον class="show tvm">(5627) δε ιδειν class="show tvm">(5629) το γεγονος class="show tvm">(5756) και [ | ] προς τον ιησουν και [ | ] καθημενον class="show tvm">(5740) τον ανθρωπον αφ ου τα δαιμονια εξηλθεν class="show tvm">(5627) ιματισμενον class="show tvm">(5772) και σωφρονουντα class="show tvm">(5723) παρα τους ποδας [ [του] | του ] ιησου και εφοβηθησαν class="show tvm">(5675)
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܫܟ݁ܚܽܘܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܺܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܒ݂ܺܝܫ ܘܰܡܢܰܟ݁ܰܦ݂ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile