Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:35

New American Standard Bible
Luke 8:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {The people} went out to see what had happened; and they came to Jesus, and found the man from whom the demons had gone out, sitting down at the feet of Jesus, clothed and in his right mind; and they became frightened.
NA26 – ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν (5629) τὸ γεγονὸς (5756) καὶ ἦλθον (5627) πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον (5627) καθήμενον (5740) τὸν ἄνθρωπον ἀφ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον (5772) καὶ σωφρονοῦντα (5723) παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. (5675)
WH – εξηλθον (5627) δε ιδειν (5629) το γεγονος (5756) και [ | ] προς τον ιησουν και [ | ] καθημενον (5740) τον ανθρωπον αφ ου τα δαιμονια εξηλθεν (5627) ιματισμενον (5772) και σωφρονουντα (5723) παρα τους ποδας [ [του] | του ] ιησου και εφοβηθησαν (5675)
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܫܟ݁ܚܽܘܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܺܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܒ݂ܺܝܫ ܘܰܡܢܰܟ݁ܰܦ݂ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile