Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:2

New American Standard Bible
Luke 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to perform healing.
NA26 – καὶ ἀπέστειλεν (5656) αὐτοὺς κηρύσσειν (5721) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι (5738) τοὺς ἀσθενεῖς,
WH – και απεστειλεν (5656) αυτους κηρυσσειν (5721) την βασιλειαν του θεου και ιασθαι (5738) [ | [τους ασθενεις] ]
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile