Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:33,49

New American Standard Bible
Luke 9:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as these {two men} were leaving Him, Peter said to Jesus, "Master, it is good that we are here; and let's make three tabernacles: one for You, one for Moses, and one for Elijah"—not realizing what he was saying.
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι (5738) αὐτοὺς ἀπ αὐτοῦ εἶπεν (5627) Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν (5748) ἡμᾶς ὧδε εἶναι, (5750) καὶ ποιήσωμεν (5661) σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωϋσεῖ καὶ μίαν Ἠλίᾳ, μὴ εἰδὼς (5761) λέγει. (5719)
WH – και εγενετο (5633) εν τω διαχωριζεσθαι (5738) αυτους απ αυτου ειπεν (5627) ο πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν (5719) ημας ωδε ειναι (5721) και ποιησωμεν (5661) σκηνας τρεις μιαν σοι και μιαν μωυσει και μιαν ηλια μη ειδως (5761) ο λεγει (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܶܗ ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒ݁ܺܝ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܠܰܢ ܕ݁ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܛܠܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܠܺܐܠܺܝܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Luke 9:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John answered and said, "Master, we saw someone casting out demons in Your name; and we {tried to} prevent him, because he does not follow along with us."
NA26 – Ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰωάννης εἶπεν, (5627) Ἐπιστάτα, εἴδομέν (5627) τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα (5723) δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν (5707) αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ (5719) μεθ ἡμῶν.
WH – αποκριθεις (5679) δε ιωαννης ειπεν (5627) επιστατα [ | ] τινα εν τω ονοματι σου εκβαλλοντα (5723) δαιμονια και εκωλυομεν (5707) αυτον οτι ουκ ακολουθει (5719) μεθ ημων
PES – ܘܰܥܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܪܰܒ݁ܰܢ ܚܙܰܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܡܰܦ݁ܶܩ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܘܰܟ݂ܠܰܝܢܳܝܗ݈ܝ ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile