Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:41

New American Standard Bible
Luke 9:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus answered and said, "You unbelieving and perverse generation, how long shall I be with you and put up with you? Bring your son here."
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, (5772) ἕως πότε ἔσομαι (5704) πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε (5628) ὧδε τὸν υἱόν σου.
WH – αποκριθεις (5679) δε ο ιησους ειπεν (5627) ω γενεα απιστος και διεστραμμενη (5772) εως ποτε εσομαι (5695) προς υμας και ανεξομαι (5695) υμων προσαγαγε (5628) ωδε τον υιον σου
PES – ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܐܽܘܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܥܰܩܰܠܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܶܐܣܰܝܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܩܰܪܶܒ݂ܳܝܗ݈ܝ ܠܟ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile