Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:42

New American Standard Bible
Luke 9:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While he was still approaching, the demon slammed him {to the ground} and threw him into a convulsion. But Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the boy and gave him back to his father.
NA26 – ἔτι δὲ προσερχομένου (5740) αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν· ἐπετίμησεν (5656) δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο (5662) τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν (5656) αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.
WH – ετι δε προσερχομενου (5740) αυτου ερρηξεν (5656) αυτον το δαιμονιον και συνεσπαραξεν (5656) επετιμησεν (5656) δε ο ιησους τω πνευματι τω ακαθαρτω και ιασατο (5662) τον παιδα και απεδωκεν (5656) αυτον τω πατρι αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܪܡܝܶܗ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܗܰܘ ܘܡܰܥܣܶܗ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܝ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܐܣܝܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile