Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:19; 22:1-2

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 20:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The scribes and the chief priests tried to lay hands on Him that very hour, and they feared the people; for they understood that He spoke this parable against them.
NA26 – Καὶ ἐζήτησαν (5656) οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν (5629) ἐπ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν (5675) τὸν λαόν· ἔγνωσαν (5627) γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν (5627) τὴν παραβολὴν ταύτην.
WH – και εζητησαν (5656) οι γραμματεις και οι αρχιερεις επιβαλειν (5629) επ αυτον τας χειρας εν αυτη τη ωρα και εφοβηθησαν (5675) τον λαον εγνωσαν (5627) γαρ οτι προς αυτους ειπεν (5627) την παραβολην ταυτην
PES – ܒ݁ܥܰܘ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the Feast of Unleavened Bread, which is called the Passover, was approaching.
NA26 – Ἤγγιζεν (5707) δὲ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων λεγομένη (5746) πάσχα.
WH – ηγγιζεν (5707) δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη (5746) πασχα
PES – ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The chief priests and the scribes were seeking how they might put Him to death; for they were afraid of the people.
NA26 – καὶ ἐζήτουν (5707) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν (5661) αὐτόν, ἐφοβοῦντο (5711) γὰρ τὸν λαόν.
WH – και εζητουν (5707) οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως ανελωσιν (5632) αυτον εφοβουντο (5711) γαρ τον λαον
PES – ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain