Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:14-20

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 22:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the hour had come, He reclined {at the table,} and the apostles with Him.
NA26 – Καὶ ὅτε ἐγένετο (5633) ὥρα, ἀνέπεσεν (5627) καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
WH – και οτε εγενετο (5633) η ωρα ανεπεσεν (5627) και οι αποστολοι συν αυτω
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܶܐ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer;
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα (5656) τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν (5629) μεθ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· (5629)
WH – και ειπεν (5627) προς αυτους επιθυμια επεθυμησα (5656) τουτο το πασχα φαγειν (5629) μεθ υμων προ του με παθειν (5629)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܪܰܓ݂ܬ݁ܰܢܝ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܐܶܟ݂ܽܘܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܐܚܰܫ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God."
NA26 – λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω (5632) αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ (5686) ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
WH – λεγω (5719) γαρ υμιν οτι ου μη φαγω (5632) αυτο εως οτου πληρωθη (5686) εν τη βασιλεια του θεου
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܠܰܡ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had taken a cup {and} given thanks, He said, ""Take this and share it among yourselves;
NA26 – καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας (5660) εἶπεν, (5627) Λάβετε (5628) τοῦτο καὶ διαμερίσατε (5657) εἰς ἑαυτούς·
WH – και δεξαμενος (5666) ποτηριον ευχαριστησας (5660) ειπεν (5627) λαβετε (5628) τουτο και διαμερισατε (5657) εις εαυτους
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܗܳܢܳܐ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes."
NA26 – λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω (5632) ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. (5632)
WH – λεγω (5719) γαρ υμιν [ | [οτι] ] ου μη πιω (5632) απο του νυν απο του γενηματος της αμπελου εως ου η βασιλεια του θεου ελθη (5632)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had taken {some} bread {and} given thanks, He broke it and gave it to them, saying, ""This is My body which is given for you; do this in remembrance of Me."
NA26 – καὶ λαβὼν (5631) ἄρτον εὐχαριστήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ ἔδωκεν (5656) αὐτοῖς λέγων, (5723) Τοῦτό ἐστιν (5748) τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· (5746) τοῦτο ποιεῖτε (5720) εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
WH – και λαβων (5631) αρτον ευχαριστησας (5660) εκλασεν (5656) και εδωκεν (5656) αυτοις λεγων (5723) τουτο εστιν (5719) το σωμα μου [ [[το | το ] υπερ υμων διδομενον (5746) τουτο ποιειτε (5720) εις την εμην αναμνησιν
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And in the same way {He took} the cup after they had eaten, saying, ""This cup which is poured out for you is the new covenant in My blood.
NA26 – καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, (5658) λέγων, (5723) Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον. (5746)
WH – και το ποτηριον ωσαυτως μετα το δειπνησαι (5658) λεγων (5723) τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εν τω αιματι μου το υπερ υμων [ εκχυννομενον]] (5746) | εκχυννομενον (5746) ]
PES – ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܳܣܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܫܶܡܘ ܐܶܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܡܝ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain