Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:4

New American Standard Bible
Mark 10:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They said, ""Moses permitted {a man} {her} ."
NA26 – οἱ δὲ εἶπαν, (5627) Ἐπέτρεψεν (5656) Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι (5658) καὶ ἀπολῦσαι. (5658)
WH – οι δε ειπαν (5627) επετρεψεν (5656) μωυσης βιβλιον αποστασιου γραψαι (5658) και απολυσαι (5658)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܰܢ ܕ݁ܢܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile