Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 11:17

New American Standard Bible
Mark 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He {began} to teach and say to them, "Is it not written: 'MY HOUSE WILL BE CALLED A HOUSE OF PRAYER FOR ALL THE NATIONS'? But you have made it a DEN OF ROBBERS."
NA26 – καὶ ἐδίδασκεν (5707) καὶ ἔλεγεν (5707) αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται (5769) ὅτι οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται (5701) πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε (5758) αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.
WH – και εδιδασκεν (5707) και ελεγεν (5707) [ | αυτοις ] ου γεγραπται (5769) οτι ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται (5701) πασιν τοις εθνεσιν υμεις δε πεποιηκατε (5758) αυτον σπηλαιον ληστων
PES – ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile