Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:1

New American Standard Bible
Mark 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He began to speak to them in parables: "A man planted a vineyard and put a fence around it, and dug a vat under the wine press and built a tower, and leased it to vine-growers and went on a journey.
NA26 – Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν, (5721) Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, (5656) καὶ περιέθηκεν (5656) φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν (5656) πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. (5656)
WH – και ηρξατο (5668) αυτοις εν παραβολαις λαλειν (5721) αμπελωνα ανθρωπος εφυτευσεν (5656) και περιεθηκεν (5656) φραγμον και ωρυξεν (5656) υποληνιον και ωκοδομησεν (5656) πυργον και εξεδετο (5639) αυτον γεωργοις και απεδημησεν (5656)
PES – ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܡܰܬ݂ܠܶܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܨܰܒ݂ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܚܙܰܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile