Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:28

New American Standard Bible
Mark 12:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – One of the scribes came up and heard them arguing, and recognizing that He had answered them well, asked Him, "What commandment is the foremost of all?"
NA26 – Καὶ προσελθὼν (5631) εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας (5660) αὐτῶν συζητούντων, (5723) ἰδὼν (5631) ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη (5662) αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν (5656) αὐτόν, Ποία ἐστὶν (5748) ἐντολὴ πρώτη πάντων;
WH – και προσελθων (5631) εις των γραμματεων ακουσας (5660) αυτων συζητουντων (5723) [ ειδως (5761) | ιδων (5631) ] οτι καλως απεκριθη (5662) αυτοις επηρωτησεν (5656) αυτον ποια εστιν (5719) εντολη πρωτη παντων
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܳܪܫܺܝܢ ܘܰܚܙܳܐ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܰܬ݂ܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܫܰܐܠܶܗ ܐܰܝܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile