Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:28

New American Standard Bible
Mark 12:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – One of the scribes came up and heard them arguing, and recognizing that He had answered them well, asked Him, "What commandment is the foremost of all?"
NA26 – Καὶ προσελθὼν class="show tvm">(5631) εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας class="show tvm">(5660) αὐτῶν συζητούντων, class="show tvm">(5723) ἰδὼν class="show tvm">(5631) ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη class="show tvm">(5662) αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν class="show tvm">(5656) αὐτόν, Ποία ἐστὶν class="show tvm">(5748) ἐντολὴ πρώτη πάντων;
WH – και προσελθων class="show tvm">(5631) εις των γραμματεων ακουσας class="show tvm">(5660) αυτων συζητουντων class="show tvm">(5723) [ ειδως class="show tvm">(5761) | ιδων class="show tvm">(5631) ] οτι καλως απεκριθη class="show tvm">(5662) αυτοις επηρωτησεν class="show tvm">(5656) αυτον ποια εστιν class="show tvm">(5719) εντολη πρωτη παντων
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܳܪܫܺܝܢ ܘܰܚܙܳܐ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܰܬ݂ܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܫܰܐܠܶܗ ܐܰܝܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile