Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:11

New American Standard Bible
Mark 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And when they arrest you and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say, but say whatever is given you at that time; for you are not the ones speaking, but {it is} the Holy Spirit.
NA26 – καὶ ὅταν ἄγωσιν class="show tvm">(5725) ὑμᾶς παραδιδόντες, class="show tvm">(5723) μὴ προμεριμνᾶτε class="show tvm">(5720) τί λαλήσητε, class="show tvm">(5661) ἀλλ ἐὰν δοθῇ class="show tvm">(5686) ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, class="show tvm">(5720) οὐ γάρ ἐστε class="show tvm">(5748) ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες class="show tvm">(5723) ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.
WH – και οταν αγωσιν class="show tvm">(5725) υμας παραδιδοντες class="show tvm">(5723) μη προμεριμνατε class="show tvm">(5720) τι λαλησητε class="show tvm">(5661) αλλ ο εαν δοθη class="show tvm">(5686) υμιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλειτε class="show tvm">(5720) ου γαρ εστε class="show tvm">(5719) υμεις οι λαλουντες class="show tvm">(5723) αλλα το πνευμα το αγιον
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܩܰܕ݁ܡܽܘܢ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܪܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܶܠܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile