Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:11

New American Standard Bible
Mark 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And when they arrest you and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say, but say whatever is given you at that time; for you are not the ones speaking, but {it is} the Holy Spirit.
NA26 – καὶ ὅταν ἄγωσιν (5725) ὑμᾶς παραδιδόντες, (5723) μὴ προμεριμνᾶτε (5720) τί λαλήσητε, (5661) ἀλλ ἐὰν δοθῇ (5686) ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, (5720) οὐ γάρ ἐστε (5748) ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες (5723) ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.
WH – και οταν αγωσιν (5725) υμας παραδιδοντες (5723) μη προμεριμνατε (5720) τι λαλησητε (5661) αλλ ο εαν δοθη (5686) υμιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλειτε (5720) ου γαρ εστε (5719) υμεις οι λαλουντες (5723) αλλα το πνευμα το αγιον
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܩܰܕ݁ܡܽܘܢ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܪܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܶܠܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile