Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:14

New American Standard Bible
Mark 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now when you see the ABOMINATION OF DESOLATION standing where it should not be—let the reader understandthen those who are in Judea must flee to the mountains.
NA26 – Ὅταν δὲ ἴδητε (5632) τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα (5761) ὅπου οὐ δεῖ, (5904) ἀναγινώσκων (5723) νοείτω, (5720) τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν (5720) εἰς τὰ ὄρη,
WH – οταν δε ιδητε (5632) το βδελυγμα της ερημωσεως εστηκοτα (5761) οπου ου δει (5719) ο αναγινωσκων (5723) νοειτω (5720) τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν (5720) εις τα ορη
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile