Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:4

New American Standard Bible
Mark 14:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But there were some indignantly {remarking} to one another, "Why has this perfume been wasted?
NA26 – ἦσαν (5713) δέ τινες ἀγανακτοῦντες (5723) πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; (5754)
WH – ησαν (5707) δε τινες αγανακτουντες (5723) προς εαυτους εις τι η απωλεια αυτη του μυρου γεγονεν (5754)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕ݁ܰܠܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܶܣܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile