Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:47

New American Standard Bible
Mark 14:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But one of those who stood by drew his sword, and struck the slave of the high priest and cut off his ear.
NA26 – εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων (5761) σπασάμενος (5671) τὴν μάχαιραν ἔπαισεν (5656) τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν (5627) αὐτοῦ τὸ ὠτάριον.
WH – εις δε [τις] των παρεστηκοτων (5761) σπασαμενος (5671) την μαχαιραν επαισεν (5656) τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν (5627) αυτου το ωταριον
PES – ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܫܡܰܛ ܣܰܝܦ݂ܳܐ ܘܰܡܚܳܝܗ݈ܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܫܰܩܠܳܗ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile