Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:54

New American Standard Bible
Mark 14:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Peter had followed Him at a distance, right into the courtyard of the high priest; and he was sitting with the officers and warming himself at the fire.
NA26 – καὶ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν (5656) αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν (5713) συγκαθήμενος (5740) μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος (5734) πρὸς τὸ φῶς.
WH – και ο πετρος απο μακροθεν ηκολουθησεν (5656) αυτω εως εσω εις την αυλην του αρχιερεως και ην (5707) συγκαθημενος (5740) μετα των υπηρετων και θερμαινομενος (5734) προς το φως
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܘܫܳܚܶܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile