Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:68

New American Standard Bible
Mark 14:68
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he denied {it,} saying, "I neither know nor understand what you are talking about." And he went out onto the porch.
NA26 – δὲ ἠρνήσατο (5662) λέγων, (5723) Οὔτε οἶδα (5758) οὔτε ἐπίσταμαι (5736) σὺ τί λέγεις. (5719) καὶ ἐξῆλθεν ἔξω (5719) εἰς τὸ προαύλιον ·καὶ· ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. (5656)
WH – ο δε ηρνησατο (5662) λεγων (5723) ουτε οιδα (5758) ουτε επισταμαι (5736) συ τι λεγεις (5719) και εξηλθεν (5627) εξω εις το προαυλιον [ | [και αλεκτωρ εφωνησεν] (5656) ]
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܒ݂ܰܪ ܠܣܶܦ݁ܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile