Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:70

New American Standard Bible
Mark 14:70
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But again he denied it. And after a little while the bystanders were again saying to Peter, ""Surely you are {one} of them, for you are a Galilean too."
NA26 – δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. (5711) καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες (5761) ἔλεγον (5707) τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, (5748) καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ. (5748)
WH – ο δε παλιν ηρνειτο (5711) και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες (5761) ελεγον (5707) τω πετρω αληθως εξ αυτων ει (5719) και γαρ γαλιλαιος ει (5719)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܰܡܠ݈ܠܳܟ݂ ܕ݁ܳܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile